பாடம் 8 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? பகுதி 2

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 5(1 Ratings) 71 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 01-Dec-2020 Tamil
What will i learn?
 • இயேசு அழைக்கிறார் ஜெப ஊழியங்களில் தன்னார்வ ஊழியர்களாய் இணைவதற்கான வழிகளை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • ஒரு தாயைப்போல இயேசு நம்மேல் கரிசனையாய் இருக்கிறார் என்பதை சகோ. சாமுவேல் பால் தினகரன் வாழ்க்கை சம்பவத்திலிருந்து அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசு நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதை Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்விலிருந்து புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசு நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதை Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்விலிருந்து புரிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
9 Lessons 00:12:04 Hours
இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? பகுதி 2
9 Lessons 00:12:04 Hours
 • பகுதி 1 : நோக்கங்கள்
 • Unit 2 : Dr Paul Dhinakaran - Video Lecture 00:12:04
 • Unit 3 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? - வினாடி வினா. 00:00:00
 • unit 4 : உள்ளடக்கம்.
 • Unit 5 : மனப்பாட வசனங்கள்
 • பரலோகத்திலிருந்துகொண்டு இயேசு நம் ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசு ஒரு தாயைப்போல நம்மேல் எவ்வாறு கரிசனையாய் இருக்கிறார் என்பதை சகோ. சாமுவேல் பால் தினகரன் வாழ்விலிருந்து விவரிக்க. 00:00:00
 • இயேசு நம் ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதை Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து விவரிக்கவும். 00:00:00
 • தன்னார்வ ஊழியர்களாக இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தில் இணைவதற்கான பல்வேறு வழிகள் என்ன? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 இயேசு பரலோகத்திலிருந்து நம்முடைய ஜெபங்களுக்குப்

எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 ஒரு தாயைப்போல இயேசு நம்மேல் கரிசனையாய் இருக்கிறார்

என்பதை சகோ. சாமுவேல் பால் தினகரன் வாழ்க்கை

சம்பவத்திலிருந்து அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 இயேசு நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்

என்பதை Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்விலிருந்து

புரிந்துகொள்வீர்கள்.

இயேசு அழைக்கிறார் ஜெப ஊழியங்களில் தன்னார்வ

ஊழியர்களாய் இணைவதற்கான வழிகளை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 690
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 686
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 85
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 274
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 106
About the instructor
 • 745 Reviews
 • 1146 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Tue, 22-Dec-2020
  Deepa George
  It's a very useful lesson
Includes:
 • 00:12:04 Hours On demand videos
 • 9 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv