పాఠం 6 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు

కోర్సు 1 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(5 Ratings) 113 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Sun, 01-Nov-2020 Telugu
What will i learn?
 • వారికి ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యమును వారు తెలుసుకుంటారు.
 • - పరలోకమందున్న యేసుక్రీస్తును వారు తెలుసుకుంటారు
 • దేవుని ప్రణాళిక అనుసారముగా యేసు సమస్తమును ఎలా సృజిస్తున్నాడో వారు తెలుసుకుంటారు
 • మనలో ప్రతిఒక్కరి కొరకు యేసు విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడని వారు గ్రహిస్తారు
 • యేసు రక్తము మనకొరకు విజ్ఞాపన చేయుచున్నదని వారు తెలుసుకుంటారు.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:14:49 Hours
పాఠం 6 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు
10 Lessons 00:14:49 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:14:49
 • Unit 3 :నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • మనకు ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యము ఏమిటి? 00:00:00
 • పరలోకములో యేసు ఏ రూపములో ఉంటాడు? 00:00:00
 • దేవుని ప్రణాళిక అనుసారముగా యేసు సమస్తమును ఎలా సృజిస్తున్నాడు? 00:00:00
 • మనందరికొరకు యేసు ఎలా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడో వివరించండి. 00:00:00
 • యేసు రక్తము మనకొరకు ఏ విధంగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నది? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థముచేసుకుంటారు;

- వారికి ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యమును వారు తెలుసుకుంటారు.

- పరలోకమందున్న యేసుక్రీస్తును వారు తెలుసుకుంటారు

- దేవుని ప్రణాళిక అనుసారముగా యేసు సమస్తమును ఎలా సృజిస్తున్నాడో వారు తెలుసుకుంటారు

- మనలో ప్రతిఒక్కరి కొరకు యేసు విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడని వారు గ్రహిస్తారు

- యేసు రక్తము మనకొరకు విజ్ఞాపన చేయుచున్నదని వారు తెలుసుకుంటారు.

 

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Mon, 02-Nov-2020
 • Tue, 03-Nov-2020
  John Paul
 • Sat, 07-Nov-2020
 • Mon, 09-Nov-2020
  Sridevi Mandava
  Really i thank you pastor Dr Paul Dhinakaran uncle for giving such a deep knowledge about the mission of jesus christ.
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:14:49 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv