పాఠం 8 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు మన ప్రార్థనలకు జవాబులు అనుగ్రహిస్తున్నాడు

కోర్సు 1 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(4 Ratings) 106 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Mon, 30-Nov-2020 Telugu
What will i learn?
 • యేసు పరలోకమునుండి మన ప్రార్థనలకు ఎలా జవాబు ఇస్తాడో దానిని వారు అర్థము చేసుకుంటారు.
 • సహో. శామ్యూల్ పాల్‌ దినకరన్ గారి జీవితంలో జరిగిన ఒక ఘటన నుండి, యేసు మనలను ఒక తల్లివలె ఎలా ప్రేమిస్తాడో వారు తెలుసుకుంటారు.
 • సహో. డి.జి.యస్‌. దినకరన్ గారియొక్క జీవిత అనుభవములోనుండి, యేసు మన ప్రార్థనలకు ఎలా జవాబు ఇస్తాడో వారు తెలుసుకుంటారు.
 • స్వచ్ఛంద సేవకులుగా లేక వాలంటీర్లుగా యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన పరిచర్యలలో చేరుటకు మార్గాలను వారు తెలుసుకుంటారు.

Curriculum for this course
9 Lessons 00:11:57 Hours
పాఠం 8 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు మన ప్రార్థనలకు జవాబులు అనుగ్రహిస్తున్నాడు
9 Lessons 00:11:57 Hours
 • Unit 1 - ఉద్దేశ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:11:57
 • Unit 3 : పాఠం 8 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 - పాఠము - అంశము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • పరలోకములో యేసు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఎలా ఇస్తాడు? 00:00:00
 • 2. సహో. శామ్యూల్ పాల్‌ దినకరన్ గారి జీవిత ఘటన నుండి, యేసు ఒక తల్లివలె మనలను ఎలా చూసుకుంటాడు? వివరించండి. 00:00:00
 • 3. డా. డి.జి.యస్‌. దినకరన్ గారి జీవిత అనుభవమునుండి, యేసు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఎలా ఇస్తాడో వివరించండి. 00:00:00
 • 4. యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన పరిచర్యలలో వాలంటీర్లుగా / స్వచ్ఛంద సేవకులుగా చేరుటకుగల మార్గాలను తెలియజేయండి. 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఉద్దేశ్యములు:

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థముచేసుకుంటారు: • యేసు పరలోకమునుండి మన ప్రార్థనలకు ఎలా జవాబు ఇస్తాడో దానిని వారు అర్థము చేసుకుంటారు.
 • సహో. శామ్యూల్ పాల్‌ దినకరన్ గారి జీవితంలో జరిగిన ఒక ఘటన నుండి, యేసు మనలను ఒక తల్లివలె ఎలా ప్రేమిస్తాడో వారు తెలుసుకుంటారు.
 • సహో. డి.జి.యస్‌. దినకరన్ గారియొక్క జీవిత అనుభవములోనుండి, యేసు మన ప్రార్థనలకు ఎలా జవాబు ఇస్తాడో వారు తెలుసుకుంటారు.
 • స్వచ్ఛంద సేవకులుగా లేక వాలంటీర్లుగా యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన పరిచర్యలలో చేరుటకు మార్గాలను వారు  తెలుసుకుంటారు.
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Thu, 03-Dec-2020
 • Thu, 10-Dec-2020
  Sridevi Mandava
  I thank very much. Dr Paul Dinakaran pastor for such a loving and comforting message.
 • Sun, 14-Mar-2021
  John Paul
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:11:57 Hours On demand videos
 • 9 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv