1. இயேசு யார்?

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 4(3 Ratings) 62 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 15-Sep-2020 Tamil
What will i learn?
 • தேவனுடைய திரித்துவ பண்புகளை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பிதா, குமாரன், பரிசுத்தஆவியானவரின் தனித்துவமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்வீர்கள்.
 • தேவன் நம் ஒவ்வொருவரைக் குறித்து வைத்துள்ள தெய்வீக திட்டத்தை அறிந்து, அடையாளம் கண்டுகொள்வீர்கள்.
 • இயேசுகிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்வில் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
11 Lessons 00:13:12 Hours
இயேசு யார்?
11 Lessons 00:13:12 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:13:12
 • பகுதி 3 - இயேசு யார்? – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • தேவனை எந்த மூன்று வழிகளில் நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்? 00:00:00
 • எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்க தேவன் எதைப் பயன்படுத்தினார்? 00:00:00
 • தேவனுடைய திட்டத்தின் இரண்டு மிகப்பெரிய பலன்கள் என்ன? 00:00:00
 • தேவனை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்துகொள்வது எப்படி? 00:00:00
 • தேவன் இல்லாத பூமி எப்படி இருந்தது? 00:00:00
 • தேவனுடைய திட்டத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் உடையவனாக இருப்பது எப்படி? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்த முதல் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 • தேவனுடைய திரித்துவ பண்புகளை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பிதா, குமாரன், பரிசுத்தஆவியானவரின் தனித்துவமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்வீர்கள்.
 • தேவன் நம் ஒவ்வொருவரைக் குறித்து வைத்துள்ள தெய்வீக திட்டத்தை அறிந்து, அடையாளம் கண்டுகொள்வீர்கள்.
 • இயேசுகிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்வில் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 474
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 470
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 208
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 80
About the instructor
 • 76 Reviews
 • 820 Students
 • 8 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
4
Average rating
 • 33%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 66%
Reviews
 • Mon, 14-Sep-2020
  BASKARAN S
  Very much useful to understand the God.
 • Thu, 17-Sep-2020
  Valliammal G
 • Fri, 18-Sep-2020
  v. Sheela Jayaseli
  The course gave me an in depth knowledge on who is Jesus Christ. I can explain anyone easily, Thanks brother the example of Prime Minister is too good.
Includes:
 • 00:13:12 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv