3 - నీ జీవితములో యేసు కార్యము?

కోర్సు 3 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(8 Ratings) 119 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 24-Sep-2020 Telugu
What will i learn?
 • పరిచయము - నీ జీవితములో యేసుయొక్క పరిచర్య
 • సృష్టిలో యేసుయొక్క పరిచర్య
 • మానవాళిలోకి పాపము ఎలా ప్రవేశించింది?
 • మానవాళిలోకి శాపము ఎలా ప్రవేశించింది?
 • పాపప్రాయశ్చితము కొరకు మానవాళి ప్రయత్నాలు
 • పాపప్రాయశ్చితము కొరకు దేవుని ప్రణాళిక
 • యేసు - పాపప్రాయశ్చిత్తము కొరకు బలి
 • పశ్చాత్తాపము కొరకు ప్రార్థన
 • రక్షణ నిశ్చయత

Curriculum for this course
11 Lessons 00:18:49 Hours
3 - నీ జీవితములో యేసు కార్యము?
11 Lessons 00:18:49 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:18:49
 • Unit 3 : నీ జీవితములో యేసు కార్యము? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • సృష్టిలో యేసుయొక్క పరిచర్య కార్యము ఏమిటి? 00:00:00
 • మానవాళిలోకి పాపము ఎలా ప్రవేశించింది? 00:00:00
 • మానవాళిలోకి శాపము ఎలా ప్రవేశించింది? 00:00:00
 • పాపముల ప్రాయశ్చితము కొరకు మానవుల ప్రయత్నాలు ఏమిటి? 00:00:00
 • పాపముల ప్రాయశ్చితము కొరకు దేవుని ప్రణాళిక ఏమిటి? 00:00:00
 • పాపముల ప్రాయశ్చితము కొరకు యేసు ఎలా బలి అయ్యాడు? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

పాఠ్య ప్రణాళిక:


1. పరిచయము - నీ జీవితములో యేసుయొక్క పరిచర్య

2. సృష్టిలో యేసుయొక్క పరిచర్య

3. మానవాళిలోకి పాపము ఎలా ప్రవేశించింది?

4. మానవాళిలోకి శాపము ఎలా ప్రవేశించింది?

5. పాపప్రాయశ్చితము కొరకు మానవాళి ప్రయత్నాలు

6. పాపప్రాయశ్చితము కొరకు దేవుని ప్రణాళిక

7. యేసు - పాపప్రాయశ్చిత్తము కొరకు బలి

8. పశ్చాత్తాపము కొరకు ప్రార్థన

9. రక్షణ నిశ్చయత

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Mon, 28-Sep-2020
 • Wed, 30-Sep-2020
  Explanation was very clear and simple
 • Tue, 06-Oct-2020
 • Wed, 07-Oct-2020
  Sridevi Mandava
  Very interesting
 • Wed, 14-Oct-2020
  Kiran Dethe
 • Fri, 30-Oct-2020
 • Thu, 11-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:18:49 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv