பாடம் 10 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? தீர்க்கதரிசன அபிஷேகம்

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 5(1 Ratings) 78 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Wed, 03-Feb-2021 Tamil
What will i learn?
 • தெய்வீக தீர்க்கதரிசன அபிஷேகத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள் – அன்னாள் தீர்க்கதரிசி.
 • தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களின் நிறைவேறுதல்களுக்காக எப்படி ஜெபிப்பது என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பூமியின்மேல் வரும் தேவனுடைய தெய்வீக அக்கினியைப் பற்றிப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • தேவனுடைய பதில்கள் சாத்தானை விழத்தள்ளுகின்றன என்பதை உணர்ந்து அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பூமியின்மேல் உண்டாகும் தேவனுடைய தெய்வீக பூமியதிர்ச்சியை அடையாளம் கண்டுகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
11 Lessons 00:16:59 Hours
பாடம் 10 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? தீர்க்கதரிசன அபிஷேகம்
11 Lessons 00:16:59 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:16:59
 • பகுதி 3 - பாடம் 10 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? தீர்க்கதரிசன அபிஷேகம் – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • தீர்க்கதரிசன அபிஷேகத்தைப் பற்றி விவரிக்கவும்? 00:00:00
 • தேவனிடமிருந்து வருகிற தீர்க்கதரிசனங்களை நாம் புரிந்து கொள்வது எப்படி? 00:00:00
 • தீர்க்கதரிசியாகிய அன்னாளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்கள் எவ்வாறு நிறைவேறின? 00:00:00
 • தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்கள் நிறைவேறும்படி நாம் ஏன் ஜெபிக்கவேண்டும்? 00:00:00
 • தேவனுடைய பதில்கள் சாத்தானை எவ்விதம் கீழேத் தள்ளுகின்றன? 00:00:00
 • பூமியின்மேல் உண்டாகும் தேவனுடைய தெய்வீக பூமியதிர்ச்சியைக் குறித்து விவரிக்க. 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 தெய்வீக தீர்க்கதரிசன அபிஷேகத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள் –

அன்னாள் தீர்க்கதரிசி.

 தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்களின் நிறைவேறுதல்களுக்காக

எப்படி ஜெபிப்பது என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 பூமியின்மேல் வரும் தேவனுடைய தெய்வீக அக்கினியைப்

பற்றிப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 தேவனுடைய பதில்கள் சாத்தானை விழத்தள்ளுகின்றன என்பதை

உணர்ந்து அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 பூமியின்மேல் உண்டாகும் தேவனுடைய தெய்வீக

பூமியதிர்ச்சியை அடையாளம் கண்டுகொள்வீர்கள்.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Tue, 09-Feb-2021
Includes:
 • 00:16:59 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv