பாடம் 5 : சிலுவையில் இயேசுகிறிஸ்துவின் வெற்றி

இயேசு அழைக்கிறார் பிரார்த்தனை கலாசாலை படிப்பு 1: இயேசுவை அறிதல்

Beginner 5(3 Ratings) 88 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Fri, 16-Oct-2020 Tamil
What will i learn?
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை அறிந்து கொண்டாடுவீர்கள்.
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – முதல் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – இரண்டாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – மூன்றாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – நான்காம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஐந்தாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஆறாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஏழாம் வார்த்தை

Curriculum for this course
13 Lessons 00:30:14 Hours
பாடம் 5 : சிலுவையில் இயேசுவின் பணி - சிலுவையில் இயேசுகிறிஸ்துவின் வெற்றி
13 Lessons 00:30:14 Hours
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஏழாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:30:14
 • பகுதி 3 - சிலுவையில் இயேசுகிறிஸ்துவின் வெற்றி – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த ஜெயம் எதைப் பிரதிபலிக்கிறது? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய முதல் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய இரண்டாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய மூன்றாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய நான்காம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஐந்தாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஆறாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை அறிந்து கொண்டாடுவீர்கள்.
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – முதல் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – இரண்டாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – மூன்றாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – நான்காம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஐந்தாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஆறாம் வார்த்தை
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த வெற்றியை புரிந்துகொள்வீர்கள் – ஏழாம் வார்த்தை
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Wed, 28-Oct-2020
  Good
 • Fri, 30-Oct-2020
  With this chapter I can easily know about Jesus Christ .amen! Praise the lord
 • Wed, 04-Nov-2020
Includes:
 • 00:30:14 Hours On demand videos
 • 13 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv