பாடம் 7 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 5(2 Ratings) 84 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 12-Nov-2020 Tamil
What will i learn?
 • இயேசு பரலோகத்தில் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பரலோகத்தில் இயேசு ஆத்துமாக்களை வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பரலோகத்திற்குள் நுழைய தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக உங்களை மாற்ற இயேசுவால் முடியும் என்பதை உணர்ந்துகொள்வீர்கள்.
 • உஙகளுக்காக இயேசு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:16:10 Hours
பாடம் 7 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?
10 Lessons 00:16:10 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:16:10
 • பகுதி 3 - இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • இயேசு பரலோகத்தில் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் ஆத்துமாக்களை இயேசு இன்று எவ்வாறு வரவேற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு தேவனுடைய பிள்ளையாவது எப்படி? 00:00:00
 • தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஜனங்களாக நாம் மாறுவது எப்படி? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் இயேசு நமக்காக எதை ஆயத்தம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 இயேசு பரலோகத்தில் இப்பொழுது என்ன செய்து

கொண்டிருக்கிறார் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 பரலோகத்தில் இயேசு ஆத்துமாக்களை வரவேற்றுக்

கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 பரலோகத்திற்குள் நுழைய தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுவது

எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக உங்களை மாற்ற இயேசுவால்

முடியும் என்பதை உணர்ந்துகொள்வீர்கள்.

 உஙகளுக்காக இயேசு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணிக்

கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Fri, 04-Dec-2020
 • Thu, 08-Apr-2021
  Useful
Includes:
 • 00:16:10 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv