பாடம் 9 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? - தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல் பாடம் 9

Beginner 5(1 Ratings) 79 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Fri, 11-Dec-2020 Tamil
What will i learn?
 • தங்களுக்கு இருக்கும் தெய்வீக பாதுகாப்பைக் குறித்து புரிந்துகொள்வீர்கள்
 • தேவன் யாக்கோபை வனாந்தரத்தில் எவ்வாறு பாதுகாத்தார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • Dr. பால் தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் வெளிப்பட்ட தேவனுடைய திட்டத்தைக் குறித்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.
 • தானியேலுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறினதுபோல, உங்களுடைய வாழ்விலும் எவ்வாறு நிறைவேறும் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் நடைபெற்ற அற்புத சுகத்திற்காகத் தேவனைத் துதிப்பீர்கள்.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:15:17 Hours
பாடம் 9 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? - தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு
10 Lessons 00:15:17 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் .
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:15:17
 • பகுதி 3 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? - வினாடி வினா. தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு என்பது என்ன? 00:00:00
 • தேவன் யாக்கோபை வனாந்தரத்தில் எவ்வாறு பாதுகாத்தார் என்பதை விவரிக்கவும். 00:00:00
 • Dr. பால் தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் தம்முடைய அற்புதமான திட்டத்தை தேவன் எவ்வாறு நிறைவேற்றினார் என்பதை விவரியுங்கள் பார்க்கலாம். 00:00:00
 • தானியேலின் வாழ்வில் தேவன் தமது திட்டத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றினார்? 00:00:00
 • Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்களை தேவன் எவ்வாறு அற்புதவிதமாக குணமாக்கினார்? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 • தங்களுக்கு இருக்கும் தெய்வீக பாதுகாப்பைக் குறித்து புரிந்துகொள்வீர்கள். 
 • தேவன் யாக்கோபை வனாந்தரத்தில் எவ்வாறு பாதுகாத்தார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • Dr. பால் தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் வெளிப்பட்ட தேவனுடைய திட்டத்தைக் குறித்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.
 • தானியேலுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறினதுபோல, உங்களுடைய வாழ்விலும் எவ்வாறு நிறைவேறும் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் நடைபெற்ற அற்புத சுகத்திற்காகத் தேவனைத் துதிப்பீர்கள். 
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Sat, 06-Feb-2021
Includes:
 • 00:15:17 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv