పాఠం 10 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు ప్రవచనాత్మక అభిషేకము

కోర్సు 10 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(7 Ratings) 103 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 11-Feb-2021 Telugu
What will i learn?
 • దైవిక ప్రవచానత్మక అభిషేకమును అర్థము చేసుకుంటారు
 • దేవుని ప్రవచనాలను తెలుసుకుంటారు
 • దేవుని ప్రవచనాలను నేర్చుకుంటారు - అన్న ప్రవక్తిని
 • దేవుని ప్రవచనాలు నెరవేరడానికి ప్రార్థించడం ఎలాగో తెలుసుకుంటారు
 • భూమిపై దేవునియొక్క దివ్య అగ్నిని గురించి తెలుసుకుంటారు.
 • దేవుని జవాబులు సాతానును క్రిందకు పారద్రోలుతుందని గ్రహించగలుగుతారు
 •  భూమిపైన దేవునియొక్క దివ్య భూకంపమును గుర్తించగలుగుతారు.

Curriculum for this course
12 Lessons 00:16:32 Hours
పాఠం 10 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు ప్రవచనాత్మక అభిషేకము
12 Lessons 00:16:32 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:16:32
 • Unit 3 : పాఠం 10 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు ప్రవచనాత్మక అభిషేకము అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • . దైవిక ప్రవచానత్మక అభిషేకమును వివరించండి. 00:00:00
 • దేవుని ప్రవచనాలను తెలుసుకోవడము ఎలా? 00:00:00
 • అన్న ప్రవక్తినికి ఇవ్వబడిన దేవుని ప్రవచనాలు ఎలా నెరవేర్చబడ్డాయి? 00:00:00
 • దేవుని ప్రవచనాలు నెరవేరడానికి ఎందుకు ప్రార్థించాలి? 00:00:00
 • దేవుని జవాబులు సాతానును క్రిందకు ఎలా పారద్రోలుతుంది 00:00:00
 • . భూమిపైన దేవునియొక్క దివ్య భూకంపమును గురించి వివరించండి. 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఉద్దేశములు:

 

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థము చేసుకుంటారు;

 

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->దైవిక ప్రవచానత్మక అభిషేకమును అర్థము చేసుకుంటారు.

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->దేవుని ప్రవచనాలను తెలుసుకుంటారు.

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->దేవుని ప్రవచనాలను నేర్చుకుంటారు - అన్న ప్రవక్తిని

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->దేవుని ప్రవచనాలు నెరవేరడానికి ప్రార్థించడం ఎలాగో తెలుసుకుంటారు.

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->భూమిపై దేవునియొక్క దివ్య అగ్నిని గురించి తెలుసుకుంటారు.

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->దేవుని జవాబులు సాతానును క్రిందకు పారద్రోలుతుందని గ్రహించగలుగుతారు.

<!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->భూమిపైన దేవునియొక్క దివ్య భూకంపమును గుర్తించగలుగుతారు.

 

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 14%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 85%
Reviews
 • Mon, 22-Feb-2021
  Sridevi Mandava
  Its very joyfull to be in the prayer4 academic course its gives me more strenght in spiritual life. And feeling soo close to jesus christ. Really i am growing more in spiritual life. Thank you pastor.
 • Fri, 12-Mar-2021
  John Paul
 • Sat, 13-Mar-2021
  Srikavya Prathipati
 • Sat, 20-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
 • Sat, 17-Apr-2021
 • Sat, 12-Jun-2021
  Archna Archna
Includes:
 • 00:16:32 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv