పాఠం 5 - సిలువపై యేసు విజయము

కోర్సు 5 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(7 Ratings) 119 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Fri, 16-Oct-2020 Telugu
What will i learn?
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయాన్ని అర్థము చేసికొని, సంబరము చేసికొనుట.
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మొదటి మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - రెండవ మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మూడవ మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - నాల్గవ మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఐదవ మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఆరవ మాట
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఏడవ మాట

Curriculum for this course
14 Lessons 00:30:15 Hours
పాఠం 5 - సిలువపై యేసు విజయము
14 Lessons 00:30:15 Hours
 • 8. సిలువపై యేసు పలికిన ఏడవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:30:15
 • Unit 3 : సిలువపై యేసు విజయము: అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • 1. సిలువపై యేసు సాధించిన విజయము దేనిని ప్రతిబింబిస్తున్నది? 00:00:00
 • 2. సిలువపై యేసు పలికిన మొదటి మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 3. సిలువపై యేసు పలికిన రెండవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 4. సిలువపై యేసు పలికిన మూడవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 5. సిలువపై యేసు పలికిన నాల్గవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 6. సిలువపై యేసు పలికిన ఐదవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 7. సిలువపై యేసు పలికిన ఆరవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • 7. సిలువపై యేసు పలికిన ఆరవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థముచేసుకుంటారు;

 

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయాన్ని అర్థము చేసికొని, సంబరము చేసికొనుట.

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మొదటి మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - రెండవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మూడవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - నాల్గవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఐదవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఆరవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఏడవ మాట

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Mon, 02-Nov-2020
 • Fri, 23-Oct-2020
  Sridevi Mandava
  Thank you pastor for giving more knowledge about mission on the crose.
 • Wed, 28-Oct-2020
  Srikavya Prathipati
  God is talking about in my life thank u ancle
 • Thu, 29-Oct-2020
  Praise the lord Please pray for my health recovery
 • Tue, 03-Nov-2020
  John Paul
  సిలువపై యేసు క్రీస్తు విజయాన్ని అర్థవంతంగా తెలుసుకున్నాను. ధన్యవాదములు.
 • Thu, 11-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:30:15 Hours On demand videos
 • 14 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv