పాఠం 7 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు

కోర్సు 7 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(6 Ratings) 102 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Fri, 13-Nov-2020 Telugu
What will i learn?
 • వారికి ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యమును వారు తెలుసుకుంటారు.
 • యేసు పరలోకములో ఆత్మలను చేర్చుకొంటున్నాడని వారు తెలుసుకుంటారు
 • పరలోకములోనికి ప్రవేశించడానికి దేవుని పిల్లలుగా ఎలా మారాలో వారు తెలుసుకుంటారు
 • యేసు వారిని పరలోకరాజ్యపు ప్రజలుగా మార్చగలడని వారు తెలుసుకుంటారు
 • యేసు వారికొరకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరుస్తున్నాడని వారు తెలుసుకుంటారు

Curriculum for this course
11 Lessons 00:15:32 Hours
పాఠం 7 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు
11 Lessons 00:15:32 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:15:32
 • Unit 3 :పాఠం 7 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 - Theoretical Contents
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • పరలోకములో యేసు ఇప్పుడు ఏమి చేయుచున్నాడు? 00:00:00
 • ప్రస్తుతము యేసు పరలోకములో ఆత్మలను ఎలా 00:00:00
 • ప్రస్తుతము యేసు పరలోకములో ఆత్మలను ఎలా చేర్చుకుంటున్నాడో తెలియచేయండి. 00:00:00
 • పరలోకములోనికి ప్రవేశించడానికి, దేవుని పిల్లలుగా మారడం ఎలా? 00:00:00
 • దేవుని రాజ్యపుయొక్క ప్రజలుగా మనము మారడము ఎలా? 00:00:00
 • మనకొరకు పరలోకములో యేసు ఏమి సిద్ధము చేయుచున్నాడు? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు

పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థము చేసుకుంటారు

వారికి ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యమును వారు తెలుసుకుంటారు.

యేసు పరలోకములో ఆత్మలను చేర్చుకొంటున్నాడని వారు

తెలుసుకుంటారు

పరలోకములోనికి ప్రవేశించడానికి దేవుని పిల్లలుగా ఎలా

మారాలో వారు తెలుసుకుంటారు

యేసు వారిని పరలోకరాజ్యపు ప్రజలుగా మార్చగలడని వారు

తెలుసుకుంటారు

యేసు వారికొరకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరుస్తున్నాడని వారు

తెలుసుకుంటారు

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 710
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 704
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 88
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 284
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 109
About the instructor
 • 776 Reviews
 • 1146 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Mon, 16-Nov-2020
 • Sun, 22-Nov-2020
  Sridevi Mandava
  Thank you pastor for the Lesson it gives me deep information about how to live life holy
 • Wed, 25-Nov-2020
  Please pray for my health I'm suffering with kidney failure please pray for give strength to complete this course
 • Mon, 04-Jan-2021
  John Paul
 • Sat, 20-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:15:32 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv