పాఠం 9 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు దేవదూతల ద్వారా దైవిక కాపుదల

కోర్సు 1 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(4 Ratings) 103 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Sun, 13-Dec-2020 Telugu
What will i learn?
 • దేవదూతల ద్వారా మనకు లభించే దైవిక కాపుదల గురించి వారు అర్థము చేసుకుంటారు.
 • దేవుడు యాకోబును అరణ్యములో ఎలా కాపాడాడో తెలుసుకుంటారు.
 • డా. పాల్‌ దినకరన్ గారియొక్క జీవితములో దేవుని ప్రణాళిక ఎలా కార్యరూపం దాల్చిందో తెలుసుకుంటారు.
 • దానియేలు జీవితములో దేవుడు తన ప్రణాళికను నెరవేర్చినట్లుగా వారి జీవితాలలో కూడా ఎలా నెరవేరుస్తాడో వారు తెలుసుకుంటారు.
 • డా. డి.జి.యస్ దినకరన్ గారి జీవితములో జరిగిన అద్భుతకరమైన స్వస్థతనుబట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుట.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:14:59 Hours
పాఠం 9 - నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు దేవదూతల ద్వారా దైవిక కాపుదల
10 Lessons 00:14:59 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:14:59
 • Unit : 3 యేసు పరలోకములో ప్రస్తుతము ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 - పాఠము - అంశము
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • 1. దేవదూతల ద్వారా పొందుకొనే కాపుదల అనగా ఏమిటి? 00:00:00
 • 2. దేవుడు యాకోబును అరణ్యములో ఎలా కాపాడాడో వివరించండి. 00:00:00
 • 3. డా. పాల్‌ దినకరన్ గారియొక్క జీవితములో దేవుడు తన అద్భుతమైన ప్రణాళికను ఎలా కార్యరూపందాల్చేలా చేసాడో వివరించండి. 00:00:00
 • 4. దానియేలు జీవితములో దేవుడు తన ప్రణాళికను ఎలా నెరవేర్చాడు? 00:00:00
 • 5. డా. డి.జి.యస్ దినకరన్ గారిని దేవుడు ఏవిధముగా అద్భుత రీతిలో స్వస్థపరిచాడు? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థము చేసుకుంటారు;


 • దేవదూతల ద్వారా మనకు లభించే దైవిక కాపుదల గురించి వారు అర్థము చేసుకుంటారు.
 • దేవుడు యాకోబును అరణ్యములో ఎలా కాపాడాడో తెలుసుకుంటారు.
 • డా. పాల్‌ దినకరన్ గారియొక్క జీవితములో దేవుని ప్రణాళిక ఎలా కార్యరూపం దాల్చిందో తెలుసుకుంటారు.
 • దానియేలు జీవితములో దేవుడు తన ప్రణాళికను నెరవేర్చినట్లుగా వారి జీవితాలలో కూడా ఎలా నెరవేరుస్తాడో వారు   తెలుసుకుంటారు.
 • డా. డి.జి.యస్ దినకరన్ గారి జీవితములో జరిగిన అద్భుతకరమైన స్వస్థతనుబట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుట.
+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Fri, 18-Dec-2020
  Sridevi Mandava
  Thank you pastor for such wonderful teaching realy it gives more confident of being protected by angels and geting answers to our prayers. Thank you pastor uncle.
 • Tue, 22-Dec-2020
 • Sat, 20-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:14:59 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv