இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

நோக்கங்கள் :

Beginner 5(74 Ratings) 7 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 03-Feb-2022 Tamil
What will i learn?

Curriculum for this course
107 Lessons 02:51:57 Hours
1. இயேசு யார்?
11 Lessons 00:13:12 Hours
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:13:12
 • இயேசு யார்? – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • தேவனை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்துகொள்வது எப்படி? 00:00:00
 • தேவன் இல்லாத பூமி எப்படி இருந்தது? 00:00:00
 • தேவனுடைய திட்டத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் உடையவனாக இருப்பது எப்படி? 00:00:00
 • தேவனை எந்த மூன்று வழிகளில் நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்? 00:00:00
 • எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்க தேவன் எதைப் பயன்படுத்தினார்? 00:00:00
 • தேவனுடைய திட்டத்தின் இரண்டு மிகப்பெரிய பலன்கள் என்ன? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:10:13
 • பாவம் என்றால் என்ன? – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • பாவம் என்றால் என்ன? 00:00:00
 • நமது பாடத்திட்டத்தில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள முதல் மூன்று பாவங்கள் என்ன? 00:00:00
 • வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அடுத்த நான்கு பாவங்கள் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவங்களைவிட்டு நாம் ஏன் மனந்திரும்ப வேண்டும்? 00:00:00
 • பாவ செயல்களிலிருந்து நாம் எப்படி வெளியே வரமுடியும்? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:18:46
 • உங்கள் வாழ்வில் இயேசுவின் பணி– வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • சிருஷ்டிப்பில் இயேசுவின் பணி என்ன? 00:00:00
 • மனுக்குலத்திற்குள் பாவம் எவ்வாறு நுழைந்தது? 00:00:00
 • மனுக்குலத்திற்குள் சாபம் எவ்வாறு நுழைந்தது? 00:00:00
 • பாவமன்னிப்பிற்கான மனுஷீக முயற்சிகள் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவமன்னிப்பிற்கான தேவனுடைய திட்டம் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காக இயேசு எவ்வாறு பலியாக மாறினார்? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:23:27
 • சிலுவையில் இயேசுவின் பணி – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • இயேசு நம்மோடு தம்மை எவ்வாறு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் ஏன் பாடுகள்பட வேண்டும்? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்துவின் தாழ்மையின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக. 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவதால் நாம் பெறும் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்துவின் பலி மூலமாக நாம் பெறும் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்துவின் பலி மூலமாக நாம் பெறும் ஆசீர்வாதங்கள் என்ன? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கனம்பண்ணுவது எப்படி? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:30:14
 • சிலுவையில் இயேசுகிறிஸ்துவின் வெற்றி வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த ஜெயம் எதைப் பிரதிபலிக்கிறது? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய முதல் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய இரண்டாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய மூன்றாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய நான்காம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஐந்தாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஆறாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • இயேசு சிலுவையில் பேசிய ஏழாம் வார்த்தை என்ன? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:15:35
 • இயேசு பரலோகத்தில் இன்று – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணி என்ன? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்து பரலோகத்தில் எப்படி இருக்கிறார்? 00:00:00
 • தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இயேசு எல்லாவற்றையும் எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசு நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் எவ்வாறு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காக எவ்வாறு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:16:10
 • இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • இயேசு பரலோகத்தில் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் ஆத்துமாக்களை இயேசு இன்று எவ்வாறு வரவேற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு தேவனுடைய பிள்ளையாவது எப்படி? 00:00:00
 • தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஜனங்களாக நாம் மாறுவது எப்படி? 00:00:00
 • பரலோகத்தில் இயேசு நமக்காக எதை ஆயத்தம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • நோக்கங்கள்
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:12:04
 • இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? - வினாடி வினா. 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • பரலோகத்திலிருந்துகொண்டு இயேசு நம் ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசு ஒரு தாயைப்போல நம்மேல் எவ்வாறு கரிசனையாய் இருக்கிறார் என்பதை சகோ. சாமுவேல் பால் தினகரன் வாழ்விலிருந்து விவரிக்க. 00:00:00
 • இயேசு நம் ஜெபங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் என்பதை Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து விவரிக்கவும். 00:00:00
 • தன்னார்வ ஊழியர்களாக இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தில் இணைவதற்கான பல்வேறு வழிகள் என்ன? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் .
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:15:17
 • இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? - வினாடி வினா. தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • தேவதூதர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு என்பது என்ன? 00:00:00
 • தேவன் யாக்கோபை வனாந்தரத்தில் எவ்வாறு பாதுகாத்தார் என்பதை விவரிக்கவும். 00:00:00
 • Dr. பால் தினகரன் அவர்கள் வாழ்வில் தம்முடைய அற்புதமான திட்டத்தை தேவன் எவ்வாறு நிறைவேற்றினார் என்பதை விவரியுங்கள் பார்க்கலாம். 00:00:00
 • தானியேலின் வாழ்வில் தேவன் தமது திட்டத்தை எவ்வாறு நிறைவேற்றினார்? 00:00:00
 • Dr. டி.ஜி.எஸ். தினகரன் அவர்களை தேவன் எவ்வாறு அற்புதவிதமாக குணமாக்கினார்? 00:00:00
 • நோக்கங்கள் :
 • டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:16:59
 • இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்? தீர்க்கதரிசன அபிஷேகம் – வினாடி வினா 00:00:00
 • உள்ளடக்கம்.
 • மனப்பாட வசனங்கள்
 • தீர்க்கதரிசன அபிஷேகத்தைப் பற்றி விவரிக்கவும்? 00:00:00
 • தேவனிடமிருந்து வருகிற தீர்க்கதரிசனங்களை நாம் புரிந்து கொள்வது எப்படி? 00:00:00
 • தீர்க்கதரிசியாகிய அன்னாளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்கள் எவ்வாறு நிறைவேறின? 00:00:00
 • தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்கள் நிறைவேறும்படி நாம் ஏன் ஜெபிக்கவேண்டும்? 00:00:00
 • தேவனுடைய பதில்கள் சாத்தானை எவ்விதம் கீழேத் தள்ளுகின்றன? 00:00:00
 • பூமியின்மேல் உண்டாகும் தேவனுடைய தெய்வீக பூமியதிர்ச்சியைக் குறித்து விவரிக்க. 00:00:00
Requirements
 • knowing jesus
+ View more
Description
 • இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்த முதல் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

  • தேவனுடைய திரித்துவ பண்புகளை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
  • பிதா, குமாரன், பரிசுத்தஆவியானவரின் தனித்துவமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்வீர்கள்.
  • தேவன் நம் ஒவ்வொருவரைக் குறித்து வைத்துள்ள தெய்வீக திட்டத்தை அறிந்து, அடையாளம் கண்டுகொள்வீர்கள்.
  • இயேசுகிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்வில் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • + View more
  Other lessons
  02:52:02 Hours
  Updated Mon, 31-Jan-2022
  5 106 Rs. 500
  02:52:02 Hours
  5 7 Rs. 500
  02:49:54 Hours
  0 1 Rs. 500
  About the instructor
  • 85 Reviews
  • 120 Students
  • 5 Courses
  + View more
  #

  #

  Student feedback
  5
  Average rating
  • 2%
  • 0%
  • 1%
  • 8%
  • 87%
  Reviews
  • Tue, 15-Sep-2020
   Excellent
  • Wed, 16-Sep-2020
   Super class & easy to understand the memory verse
  • Fri, 18-Sep-2020
   Sonal Daniel Christian
   Awesome
  • Thu, 17-Sep-2020
  • Fri, 18-Sep-2020
   We came to know indepth knowledge about sin
  • Fri, 18-Sep-2020
  • Mon, 12-Oct-2020
   Hampiri Debbarma
  • Fri, 18-Sep-2020
   Thank you
  • Fri, 18-Sep-2020
  • Sat, 19-Sep-2020
  • Mon, 21-Sep-2020
  • Wed, 23-Sep-2020
   Nice
  • Wed, 23-Sep-2020
  • Fri, 25-Sep-2020
  • Sat, 26-Sep-2020
  • Sat, 26-Sep-2020
   Shanti Taring
  • Mon, 28-Sep-2020
  • Mon, 28-Sep-2020
   Moses Selvakumar R
  • Wed, 30-Sep-2020
  • Wed, 30-Sep-2020
   Abhishek Yovraj
  • Wed, 30-Sep-2020
   Clear intepretation and understanding
  • Wed, 30-Sep-2020
  • Thu, 01-Oct-2020
   Very nice lessons about sins.
  • Fri, 02-Oct-2020
   Swadhinta Roma Das
   I am getting an opportunity to memorize the scriptures
  • Sat, 03-Oct-2020
   Maikel Minz
  • Sun, 04-Oct-2020
   Pankaj Kumar
  • Mon, 05-Oct-2020
   Very good, able to learn in detail and achieve the treasures of the scriptures
  • Wed, 07-Oct-2020
   Kourab Debbarma
   It is an outstanding teaching..
  • Wed, 14-Oct-2020
   Dincy Daniel
   I learn about sin.how many types of sin human beings.God open my heart today.Thank you Jesus..
  • Wed, 14-Oct-2020
  • Thu, 15-Oct-2020
  • Wed, 21-Oct-2020
   VOOYAKA VENKATA RAO
  • Thu, 22-Oct-2020
   Jaiwin Silvester
   Great lesson
  • Sat, 24-Oct-2020
   VERSHIN V S
   my review is i know little
  • Mon, 26-Oct-2020
   S Balu
   Very helpful to know about sin.
  • Mon, 26-Oct-2020
   Vignesh
  • Mon, 26-Oct-2020
   Shweta R Henry Hanock
   Very useful illustrations and gives guidelines of what is sin according to the Bible
  • Wed, 28-Oct-2020
   Nagajibhae Thakor Nagaraji bhai
   Detailed explanation and notes. Memory verses about what is sin, types of sin and how to come out of it, very helpful.
  • Thu, 05-Nov-2020
   gurpreet sachdeva
  • Fri, 06-Nov-2020
  • Sat, 07-Nov-2020
   Charles Thomas
  • Sat, 07-Nov-2020
   Ashish Daniel Suryavanshi
  • Mon, 09-Nov-2020
   Preety Kullu
  • Wed, 11-Nov-2020
  • Wed, 18-Nov-2020
  • Wed, 03-Feb-2021
   Thank you for the references.
  • Thu, 19-Nov-2020
  • Tue, 24-Nov-2020
  • Sun, 29-Nov-2020
  • Sun, 29-Nov-2020
  • Tue, 01-Dec-2020
   Very well explained
  • Thu, 03-Dec-2020
   I learnt about Sin..and how may types of sins are there.. Thankyou Jesus
  • Thu, 03-Dec-2020
  • Sun, 10-Jan-2021
   Priyanka Patni
  • Fri, 08-Jan-2021
   It's wonderful it's amazing negative concept is changed
  • Fri, 15-Jan-2021
  • Tue, 19-Jan-2021
   Questions asked a little bit confusing in this lession
  • Wed, 03-Feb-2021
   I come to know all about the sin . If we do not forgive others and we are praying to God he will not answer because our hands are full of blood. After knowing this I come to know I have to forgive every person who did wrong to me then only my prayers will answered
  • Thu, 04-Mar-2021
  • Wed, 10-Mar-2021
  • Thu, 11-Mar-2021
   Good spiritual truths are here about sin
  • Fri, 19-Mar-2021
   RAMYA SETTE
  • Fri, 19-Mar-2021
  • Wed, 31-Mar-2021
   S David Gladson
  • Sun, 18-Apr-2021
   Priya
  • Wed, 02-Jun-2021
   Madhuri Mohan Kasapagu
  • Sat, 19-Jun-2021
   SORNAPUDI BENHIN JOSEPH
  • Wed, 07-Jul-2021
   PUDUPET ANIL KUMAR
  • Sat, 10-Jul-2021
   Ramandeep Gill
   Easy to understand .
  • Fri, 16-Jul-2021
   Rajani Roshan
   I learnt a lot from this particular lesson. Though I knew there were many sins, and how to repent of my sins, the references from the Bible which clearly pointed out a large list of sins, really helped in deepening my understanding. It also helped me to discuss this in my home, where we now have a larger understanding of even the so-called minor sins, which could actually keep us from experiencing the fullness of Christ.
  • Fri, 16-Jul-2021
   Rijum Rijum
   Everything that does not come under faith in Jesus Christ is sin Violation of divine law is sin.Do not forgive other and pray for those who are against us is also sin.If you have power to do and doesn't help in times of need is also sin.Any body does not take care of his family also sin.Any body who doesn't believe in prophesy is also sin Idolatry is also sin.
  • Sat, 17-Jul-2021
   Nancy Mano Sneha
  • Sat, 17-Jul-2021
   Ajith Singh
   It helps us to see our Sins. Praise God.
  • Wed, 28-Jul-2021
   TAMILSELVI T.
  Rs. 500
  Buy now
  Includes:
  • 02:51:57 Hours On demand videos
  • 107 Lessons
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and tv