యేసును తెలుసుకొనుట

వివరణ

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Mon, 31-Jan-2022 Telugu
What will i learn?

Curriculum for this course
106 Lessons 02:49:54 Hours
1. యేసు ఎవరు?
11 Lessons 00:13:15 Hours
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:13:15
 • యేసు ఎవరు? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • దేవుని అర్ధము చేసుకొనుటకు మూడు మార్గాలు ఏవి? 00:00:00
 • దేవుడు సమస్తమును సృజించడానికి దేనిని వాడాడు? 00:00:00
 • దేవునియొక్క ప్రణాళిక ద్వారా కలిగే రెండు గొప్ప లాభాలు ఏమిటి? 00:00:00
 • దేవునిని వ్యక్తిగతముగా తెలుసుకొనుట ఎలా? 00:00:00
 • దేవుడు లేకుండా భూమి ఎలా ఉండేది? 00:00:00
 • నా జీవితములో దేవుని ప్రణాళికను ఎలా నెరవేర్చుకోగలను? 00:00:00
 • :ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:10:16
 • పాపము అనగా ఏమిటి? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • అంశము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • పాపము అనగా ఏమిటి? 00:00:00
 • బైబిలులో వ్రాయబడిన మొదటి మూడు పాపములు ఏమిటి? 00:00:00
 • ఆ తదుపరి వ్రాయబడిన 4 పాపములు ఏమిటి? 00:00:00
 • మన పాపములగురించి మనము ఎందుకు పశ్తాత్తాపపడాలి? 00:00:00
 • మనము మన పాప క్రియలనుండి ఎలా బయటకు రాగలము? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:18:49
 • నీ జీవితములో యేసు కార్యము? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • సృష్టిలో యేసుయొక్క పరిచర్య కార్యము ఏమిటి? 00:00:00
 • మానవాళిలోకి పాపము ఎలా ప్రవేశించింది? 00:00:00
 • మానవాళిలోకి శాపము ఎలా ప్రవేశించింది? 00:00:00
 • పాపముల ప్రాయశ్చితము కొరకు మానవుల ప్రయత్నాలు ఏమిటి? 00:00:00
 • పాపముల ప్రాయశ్చితము కొరకు దేవుని ప్రణాళిక ఏమిటి? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:23:30
 • సిలువపై యేసు పరిచర్య: అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • యేసు మనతో ఎలా పోల్చబడ్డాడు? 00:00:00
 • యేసు సిలువపై ఎందుకు బాధను అనుభవించాల్సి వచ్చింది? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తుయొక్క తగ్గింపు మనకు ఎందుకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది? 00:00:00
 • యేసుక్రీస్తుపట్ల మనము కలిగియున్న విధేయతకు మనము పొందుకొనే దీవెనలు ఏమిటి? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తు యొక్క త్యాగముద్వారా మనము ఏ విధముగా ఆశీర్వదింపబడ్డాము? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తును మన జీవితములలో ఏ విధముగా ఘనపరచగలము? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:30:15
 • సిలువపై యేసు విజయము: అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • సిలువపై యేసు సాధించిన విజయము దేనిని ప్రతిబింబిస్తున్నది? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన మొదటి మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన రెండవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన మూడవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన నాల్గవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన ఐదవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన ఆరవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • సిలువపై యేసు పలికిన ఏడవ మాట ఏమిటి? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:14:49
 • నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • మనకు ఇవ్వబడిన పరిచర్య లక్ష్యము ఏమిటి? 00:00:00
 • పరలోకములో యేసు ఏ రూపములో ఉంటాడు? 00:00:00
 • దేవుని ప్రణాళిక అనుసారముగా యేసు సమస్తమును ఎలా సృజిస్తున్నాడు? 00:00:00
 • మనందరికొరకు యేసు ఎలా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడో వివరించండి. 00:00:00
 • యేసు రక్తము మనకొరకు ఏ విధంగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నది? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:15:32
 • నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • పరలోకములో యేసు ఇప్పుడు ఏమి చేయుచున్నాడు? 00:00:00
 • ప్రస్తుతము యేసు పరలోకములో ఆత్మలను ఎలా 00:00:00
 • ప్రస్తుతము యేసు పరలోకములో ఆత్మలను ఎలా చేర్చుకుంటున్నాడో తెలియచేయండి. 00:00:00
 • : పరలోకములోనికి ప్రవేశించడానికి, దేవుని పిల్లలుగా మారడం ఎలా? 00:00:00
 • దేవుని రాజ్యపుయొక్క ప్రజలుగా మనము మారడము ఎలా? 00:00:00
 • మనకొరకు పరలోకములో యేసు ఏమి సిద్ధము చేయుచున్నాడు? 00:00:00
 • ఉద్దేశ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:11:57
 • నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు క్విజ్‌ 00:00:00
 • పాఠము - అంశము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • పరలోకములో యేసు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఎలా ఇస్తాడు? 00:00:00
 • సహో. శామ్యూల్ పాల్‌ దినకరన్ గారి జీవిత ఘటన నుండి, యేసు ఒక తల్లివలె మనలను ఎలా చూసుకుంటాడు? వివరించండి. 00:00:00
 • డా. డి.జి.యస్‌. దినకరన్ గారి జీవిత అనుభవమునుండి, యేసు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఎలా ఇస్తాడో వివరించండి. 00:00:00
 • యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన పరిచర్యలలో వాలంటీర్లుగా / స్వచ్ఛంద సేవకులుగా చేరుటకుగల మార్గాలను తెలియజేయండి. 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:14:59
 • యేసు పరలోకములో ప్రస్తుతము ఏమి చేయుచున్నాడు అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పాఠము - అంశము
 • కంఠత వాక్యములు
 • దేవదూతల ద్వారా పొందుకొనే కాపుదల అనగా ఏమిటి? 00:00:00
 • దేవుడు యాకోబును అరణ్యములో ఎలా కాపాడాడో వివరించండి. 00:00:00
 • డా. పాల్‌ దినకరన్ గారియొక్క జీవితములో దేవుడు తన అద్భుతమైన ప్రణాళికను ఎలా కార్యరూపందాల్చేలా చేసాడో వివరించండి. 00:00:00
 • దానియేలు జీవితములో దేవుడు తన ప్రణాళికను ఎలా నెరవేర్చాడు? 00:00:00
 • డా. డి.జి.యస్ దినకరన్ గారిని దేవుడు ఏవిధముగా అద్భుత రీతిలో స్వస్థపరిచాడు? 00:00:00
 • ఉద్దే శ్యములు:
 • డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:16:32
 • నేటిదినం యేసు పరలోకములో ఏమి చేయుచున్నాడు ప్రవచనాత్మక అభిషేకము అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పరిచయము:
 • కంఠత వాక్యములు
 • దైవిక ప్రవచానత్మక అభిషేకమును వివరించండి 00:00:00
 • దేవుని ప్రవచనాలను తెలుసుకోవడము ఎలా? 00:00:00
 • అన్న ప్రవక్తినికి ఇవ్వబడిన దేవుని ప్రవచనాలు ఎలా నెరవేర్చబడ్డాయి? 00:00:00
 • దేవుని ప్రవచనాలు నెరవేరడానికి ఎందుకు ప్రార్థించాలి? 00:00:00
 • దేవుని జవాబులు సాతానును క్రిందకు ఎలా పారద్రోలుతుంది 00:00:00
 • భూమిపైన దేవునియొక్క దివ్య భూకంపమును గురించి వివరించండి. 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను అర్థముచేసుకుంటారు;

 

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయాన్ని అర్థము చేసికొని, సంబరము చేసికొనుట.

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మొదటి మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - రెండవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - మూడవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - నాల్గవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఐదవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఆరవ మాట

- సిలువపై యేసు సాధించిన విజయం - ఏడవ మాట

+ View more
Other lessons
02:52:02 Hours
Updated Mon, 31-Jan-2022
5 106 Rs. 500
02:51:57 Hours
5 7 Rs. 500
02:52:02 Hours
5 7 Rs. 500
About the instructor
 • 85 Reviews
 • 120 Students
 • 5 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Rs. 500
Buy now
Includes:
 • 02:49:54 Hours On demand videos
 • 106 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv