1. యేసు ఎవరు?

కోర్సు 1 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(21 Ratings) 122 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 15-Sep-2020 Telugu
What will i learn?
 • దేవుని యొక్క త్రిత్వ గుణాతిశయములను గురించి అర్ధము చేసుకొంటారు
 • తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ చేసే వివిధ పనులను మరియు ఐక్య పనులను గురించి అవగాహన పొందుకుంటారు
 • ప్రతి ఒక్కరి గురించి దేవుడు ఉద్దేశించిన దైవీక ప్రణాళికను గురించి వారు గుర్తించి తెలుసుకోగలుగుతారు
 • ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును వారు రక్షకునిగాను మరియు ప్రభువు గాను అంగీకరించుటకు గల అవసరతను తెలుసుకుంటారు.

Curriculum for this course
12 Lessons 00:13:15 Hours
యేసు ఎవరు?
12 Lessons 00:13:15 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:13:15
 • Unit 3 : యేసు ఎవరు? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయండి:
 • దేవుని అర్ధము చేసుకొనుటకు మూడు మార్గాలు ఏవి? 00:00:00
 • దేవుడు సమస్తమును సృజించడానికి దేనిని వాడాడు? 00:00:00
 • దేవునియొక్క ప్రణాళిక ద్వారా కలిగే రెండు గొప్ప లాభాలు ఏమిటి? 00:00:00
 • దేవునిని వ్యక్తిగతముగా తెలుసుకొనుట ఎలా? 00:00:00
 • దేవుడు లేకుండా భూమి ఎలా ఉండేది? 00:00:00
 • నా జీవితములో దేవుని ప్రణాళికను ఎలా నెరవేర్చుకోగలను? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

మొదటి పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత యేసు నిలుచుచున్నాడు పాలి భాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలు తెలుసుకొంటారు;

- దేవుని యొక్క త్రిత్వ గుణాతిశయములను గురించి అర్ధము చేసుకొంటారు

- తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ చేసే వివిధ పనులను మరియు ఐక్య పనులను గురించి అవగాహన పొందుకుంటారు 

- ప్రతి ఒక్కరి గురించి దేవుడు ఉద్దేశించిన దైవీక ప్రణాళికను గురించి వారు గుర్తించి తెలుసుకోగలుగుతారు

- ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును వారు రక్షకునిగాను మరియు ప్రభువు గాను అంగీకరించుటకు గల అవసరతను తెలుసుకుంటారు.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
About the instructor
 • 832 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 9%
 • 0%
 • 0%
 • 4%
 • 85%
Reviews
 • Tue, 01-Sep-2020
 • Fri, 04-Sep-2020
  This is really very helful
 • Fri, 04-Sep-2020
 • Sun, 06-Sep-2020
  Anthony Santhosh
 • Wed, 09-Sep-2020
  Kiran Dethe
 • Fri, 11-Sep-2020
  5 out of 5
 • Tue, 15-Sep-2020
  Sridevi Mandava
  Thank you so much its very happy to be in this course. I am learning more deep about jesus from this prayer Academic course.
 • Sat, 12-Sep-2020
  Shalini Lakra
  Really a New way of Learning about Jesus Christ
 • Thu, 17-Sep-2020
 • Fri, 18-Sep-2020
  Ritu Ratan
  Jesus is the personification of Lord
 • Sat, 19-Sep-2020
 • Sat, 19-Sep-2020
  John Paul
 • Sat, 20-Mar-2021
 • Thu, 24-Sep-2020
 • Wed, 30-Sep-2020
  Srikavya Prathipati
 • Tue, 06-Oct-2020
  This good lesson to understand jesus
 • Sat, 24-Oct-2020
 • Wed, 10-Mar-2021
  Sudhir Samuel Bhakta
 • Thu, 11-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
 • Thu, 17-Jun-2021
  VOOYAKA VENKATA RAO
  Yesu evaru ane vakyam to thandri,kumara,parisuddatma, nu telusukovuchhu.
Includes:
 • 00:13:15 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv