2. పాపము అనగా ఏమిటి?

కోర్సు 1 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(14 Ratings) 125 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 15-Sep-2020 Telugu
What will i learn?
 • పాపము అనగా ఏమిటో తెలుసుకుంటారు
 • పాపము గురించి బైబిలు ఏమి తెలియజేస్తుందో తెలుసుకుంటారు
 • మన పాపముల పశ్చాత్తాపమును గురించిన ప్రాముఖ్యతను గ్రహించగలుగుతారు
 • పాపక్షమాపణను పొందుకొనే అవసరతను గురించి అర్థము చేసుకుంటారు

Curriculum for this course
10 Lessons 00:10:16 Hours
పాపము అనగా ఏమిటి?
10 Lessons 00:10:16 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:10:16
 • Unit 3 : పాపము అనగా ఏమిటి? అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • పాఠము 2 - అంశము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • పాపము అనగా ఏమిటి? 00:00:00
 • బైబిలులో వ్రాయబడిన మొదటి మూడు పాపములు ఏమిటి? 00:00:00
 • ఆ తదుపరి వ్రాయబడిన 4 పాపములు ఏమిటి? 00:00:00
 • మన పాపములగురించి మనము ఎందుకు పశ్తాత్తాపపడాలి? 00:00:00
 • మనము మన పాప క్రియలనుండి ఎలా బయటకు రాగలము? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఉద్దేశ్యములు:


మొదటి పాఠములో పాల్గొనిన తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను తెలుకుంటారు; 

- పాపము అనగా ఏమిటో తెలుసుకుంటారు. 

-         పాపము గురించి బైబిలు ఏమి తెలియజేస్తుందో తెలుసుకుంటారు. 

-         మన పాపముల పశ్చాత్తాపమును గురించిన ప్రాముఖ్యతను

           గ్రహించగలుగుతారు.

-         పాపక్షమాపణను పొందుకొనే అవసరతను గురించి అర్థము చేసుకుంటారు. 

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 7%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 92%
Reviews
 • Thu, 17-Sep-2020
  Kiran Dethe
 • Fri, 18-Sep-2020
  Very nice
 • Fri, 18-Sep-2020
  Ritu Ratan
  Not only doing wrong but not doing what is right is sim
 • Sat, 19-Sep-2020
 • Sat, 19-Sep-2020
 • Sun, 20-Sep-2020
  Sridevi Mandava
  Thank you sooo much pastor by joining this prayer academic course i am getting more deep knowledge about sin
 • Wed, 23-Sep-2020
  Very useful to me
 • Wed, 23-Sep-2020
  Shalini Lakra
  Good Learning to me
 • Wed, 23-Sep-2020
  Thank u so much sir for this message is Very useful message youth are every man also sir thank u sir
 • Fri, 02-Oct-2020
  John Paul
  పాపము అంటే ఏమిటో అనే అంశాన్ని చాలా వివరంగా తెలుసుకున్నాను. ధన్యవాదములు.
 • Sat, 03-Oct-2020
  పాపము నుండి జయించగలుగుతాను యేసు నామంలో
 • Sat, 24-Oct-2020
 • Thu, 11-Mar-2021
 • Thu, 25-Mar-2021
Includes:
 • 00:10:16 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv