3. உங்கள் வாழ்வில் இயேசுவின் பணி.

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 5(6 Ratings) 98 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 24-Sep-2020 Tamil
What will i learn?
 • சிருஷ்டிப்பில் இயேசுவின் பணி என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • மனுக்குலத்திற்குள் பாவம் மற்றும் சாபம் எவ்வாறு நுழைந்தன என்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • பாவமன்னிப்பிற்கான மனித முயற்சிகள் மற்றும் நம்முடைய பாவமன்னிப்பிற்கான தேவனுடைய திட்டம் இன்னதென்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசுவே நம்முடைய பாவங்களுக்கான பலியாக மாறினார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
12 Lessons 00:18:46 Hours
3: உங்கள் வாழ்வில் இயேசுவின் பணி.
12 Lessons 00:18:46 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:18:46
 • பகுதி 3 - உங்கள் வாழ்வில் இயேசுவின் பணி– வினாடி வினா
 • பகுதி 3 - உங்கள் வாழ்வில் இயேசுவின் பணி– வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • சிருஷ்டிப்பில் இயேசுவின் பணி என்ன? 00:00:00
 • மனுக்குலத்திற்குள் பாவம் எவ்வாறு நுழைந்தது? 00:00:00
 • மனுக்குலத்திற்குள் சாபம் எவ்வாறு நுழைந்தது? 00:00:00
 • பாவமன்னிப்பிற்கான மனுஷீக முயற்சிகள் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவமன்னிப்பிற்கான தேவனுடைய திட்டம் என்ன? 00:00:00
 • நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காக இயேசு எவ்வாறு பலியாக மாறினார்? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்த மூன்றாம் பாடத்தைப்

படித்தபிறகு,

 சிருஷ்டிப்பில் இயேசுவின் பணி என்ன என்பதைப்

புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 மனுக்குலத்திற்குள் பாவம் மற்றும் சாபம் எவ்வாறு

நுழைந்தன என்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 பாவமன்னிப்பிற்கான மனித முயற்சிகள் மற்றும்

நம்முடைய பாவமன்னிப்பிற்கான தேவனுடைய திட்டம்

இன்னதென்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள்.

 இயேசுவே நம்முடைய பாவங்களுக்கான பலியாக மாறினார்

என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 16%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 83%
Reviews
 • Wed, 30-Sep-2020
 • Wed, 07-Oct-2020
  Very useful for my life now I am with Christ
 • Tue, 13-Oct-2020
  The lesson helped me understand that only the blood of christ can save us from sins
 • Tue, 27-Oct-2020
  Really i feel Lord Jesus love as he given himself as a sacrifice for my sins. Praise the Lord. I want to fill with his holy spirit.
 • Thu, 05-Nov-2020
 • Sat, 13-Mar-2021
  the mission of God explained very nicely and got a good understanding and insight.
Includes:
 • 00:18:46 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv