4 - సిలువపై యేసు పరిచర్య

కోర్సు 4 - యేసును తెలుసుకొనుట

Beginner 5(7 Ratings) 105 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Thu, 08-Oct-2020 Telugu
What will i learn?
 • యేసు సిలువపై ఎందుకు శ్రమలు అనుభవించాడో అర్థము చేసుకుంటారు.
 • - యేసు చూపిన విధేయతయొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, గ్రహించగలుగుతారు.

Curriculum for this course
12 Lessons 00:23:30 Hours
పాఠం 4 - సిలువపై యేసు పరిచర్య
12 Lessons 00:23:30 Hours
 • Unit 1 : ఉద్దే శ్యములు:
 • Unit 2 : డా౹౹ పాల్‌ దినకరన్‌ గారి వీడియో. 00:23:30
 • Unit 3 : - సిలువపై యేసు పరిచర్య: అనే అంశముపై క్విజ్‌
 • Unit 3 :- సిలువపై యేసు పరిచర్య: అనే అంశముపై క్విజ్‌ 00:00:00
 • Unit 4 : పరిచయము:
 • Unit 5 - కంఠత వాక్యములు
 • యేసు మనతో ఎలా పోల్చబడ్డాడు? 00:00:00
 • యేసు సిలువపై ఎందుకు బాధను అనుభవించాల్సి వచ్చింది? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తుయొక్క తగ్గింపు మనకు ఎందుకు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది? 00:00:00
 • యేసుక్రీస్తుపట్ల మనము కలిగియున్న విధేయతకు మనము పొందుకొనే దీవెనలు ఏమిటి? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తు యొక్క త్యాగముద్వారా మనము ఏ విధముగా ఆశీర్వదింపబడ్డాము? 00:00:00
 • యేసు క్రీస్తును మన జీవితములలో ఏ విధముగా ఘనపరచగలము? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

ఈ పాఠములో పాల్గొన్న తరువాత, యేసు పిలుచుచున్నాడు పాలిభాగస్థులు ఈ క్రింది విషయాలను

అర్థముచేసుకుంటారు;

- యేసు మనతో సమానునిగా ఎలా గుర్తించబడ్డాడో అర్థము చేసుకుంటారు.

- యేసు సిలువపై ఎందుకు శ్రమలు అనుభవించాడో అర్థము చేసుకుంటారు.

- యేసు చూపిన విధేయతయొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, గ్రహించగలుగుతారు.

- ప్రభువునకు లోబడే అవసరతను తెలుసుకుంటారు.

- యేసుక్రీస్తు ఎదుట మన వినయత, తగ్గింపును ప్రదర్శించడం నేర్చుకుంటారు

- యేసుక్రీస్తులో మన నిరీక్షణను పరీక్షించుకుంటారు

- గెత్సెమనె తోటలో యేసుక్రీస్తును దృశ్యరూపకంలో చూడగలుగుతారు

- పిలాతు యెదుట యేసుక్రీస్తును చూడగలుగుతారు

- తాను ప్రేమించిన వారిని గూర్చి యేసు ఏమి పలికాడో వాటిని నేర్చుకుంటారు

- ఆయనయొక్క బలి ద్వారా లభించే ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటారు

- మన జీవితాలలో యేసుక్రీస్తును ఘనపరచుట నేర్చుకుంటారు.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 655
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 651
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 80
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 266
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 104
About the instructor
 • 584 Reviews
 • 1097 Students
 • 36 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Wed, 14-Oct-2020
  Chandrakala Rajinder Bhatia
 • Wed, 14-Oct-2020
  Polasapalli Siva kumar
  Please pray for my health. I'm suffering with kidney dieses and I'm in hospital getting dialysis treatment kindly pray for my health and completion of this course.. Praise the lord.. all glory to almighty god
 • Wed, 14-Oct-2020
  LAKSHMI SUNEEL
 • Sun, 18-Oct-2020
  Mercy Helda
 • Sun, 18-Oct-2020
  Yaragolla Sunil
  Thank you very much. Pastor i am getting very much knowledge of God through this course. Thank you.
 • Tue, 27-Oct-2020
  Raju Yadav Voggu
  క్రీస్తు సిలువ యాగాన్ని దగ్గరగా తెలుకొనగల్గాను. ధన్యవాదాలు.
 • Sat, 07-Nov-2020
  Gadha Chandana
Includes:
 • 00:23:30 Hours On demand videos
 • 12 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv