6 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?

இயேசுவை அறிந்துகொள்ளுதல்

Beginner 4(3 Ratings) 84 Students enrolled
Created by Jesus Calls Last updated Tue, 03-Nov-2020 Tamil
What will i learn?
 • உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பணியைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசுகிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள்.
 • இயேசு தேவனுடைய சித்தத்தின்படி எல்லாவற்றையும் எப்படி சிருஷ்டிக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசு நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
 • இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காகப் பரிந்துபேசுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Curriculum for this course
10 Lessons 00:15:35 Hours
பாடம் 6 : இயேசு பரலோகத்தில் இன்று என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?
10 Lessons 00:15:35 Hours
 • பகுதி 1 – நோக்கங்கள் :
 • பகுதி 2 - டாக்டர். பால் தினகரன் வீடியோ விரிவுரை 00:15:35
 • : பகுதி 3 - இயேசு பரலோகத்தில் இன்று – வினாடி வினா 00:00:00
 • பகுதி 4 – உள்ளடக்கம்.
 • பகுதி 5 - மனப்பாட வசனங்கள்
 • நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணி என்ன? 00:00:00
 • இயேசுகிறிஸ்து பரலோகத்தில் எப்படி இருக்கிறார்? 00:00:00
 • தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இயேசு எல்லாவற்றையும் எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசு நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் எவ்வாறு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்? 00:00:00
 • இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காக எவ்வாறு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது? 00:00:00
Requirements
+ View more
Description

நோக்கங்கள் :

இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளர்கள் இந்தப் பாடத்தைப் படித்தபிறகு,

 உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பணியைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

 இயேசுகிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து

கொள்வீர்கள்.

 இயேசு தேவனுடைய சித்தத்தின்படி எல்லாவற்றையும் எப்படி

சிருஷ்டிக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 இயேசு நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பரிந்து பேசிக்

கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

 இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காகப் பரிந்துபேசுகிறது என்பதை

அறிந்துகொள்வீர்கள்.

+ View more
Other lessons
00:13:12 Hours
Updated Tue, 29-Sep-2020
5 765
00:10:07 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 762
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
4 103
00:13:12 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 313
00:13:15 Hours
Updated Tue, 15-Sep-2020
5 122
About the instructor
 • 831 Reviews
 • 1147 Students
 • 40 Courses
+ View more
#

#

Student feedback
4
Average rating
 • 33%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 66%
Reviews
 • Wed, 04-Nov-2020
 • Sat, 21-Nov-2020
 • Thu, 08-Apr-2021
  Very useful course
Includes:
 • 00:15:35 Hours On demand videos
 • 10 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv